Zhengkog

From Taioaan Wiki
(Redirected from Zhengtiaau)
Jump to: navigation, search

Zhengtiaau 🔊 (清朝 Qing Dynasty) kok'hø Taixzhefng 🔊 (大清 Manchu: Daicing gurun), auxkii ma hø Taixzhefng Teakog 🔊 (大清帝国), si ti 1644 nii kaux 1911 nii thofngti zhaputtøf hiexnzhwsii Tiongkog khuhek ee teakog. Ti suosioong ee Tiongkog legsuo-zheq laixtøea, si sioxngbøea cidee tiaute.

Zhefng-Tiaau ee thofngtixciar si Boafnzok ee Aisin Gioro-si, 1616 nii Nurhaci kiernlip ongkog, kokmiaa høxzøx Taixkym, 1636 nii Nurhaci ee hauxsvy Hong Taiji ka kokmiaa kayzøx Taixzhefng, zexui zøx hongtex.

1644 nii, Lie Zuxseeng sutniar ee longbiin kuntui phahjibkhix Pakkviaf, Taixbeeng Teakog hongtex Ciongzefng zuxsad, Lie Zuxseeng khykog høxzøx Taixsun.

Au`laai Taixzhefng Teakog soeahok Taixbeeng Teakog ee ciongkwn Gvoo Samkuix, y zhoa Zhengkog ee kuntui jiblaai Baxnlie Tngsviaa laixtea, køq phah'viaa Lie Zuxseeng, liawau Dorgon ka Zhengkog ee Suxnti Hongtex ciq laai ti Pakkviaf, Pakkviaf cviazøx Taixzhefng Teakog syn ee siwtof.

1911-ni5 hoatsefng Sinhai Kekbeng, teakog laixtea ee tak-serng tngtngg teftea soanpox toglip, teakog hongtex Phofgii ti 1912-nii løqtaai, Taixzhefng Teakog zvoaar biedboong, lieen Taixkym kog keakiong u 13-ee hongtex, lofngzorng 297-tafng.