Tee

From Taioaan Wiki
Jump to: navigation, search

Tee 🔊 ( tea). Citphvy buncviw siar ee si tezaang (hagmiaa: Camellia sinensis) ee hiøqar phaux`ee, u kapiyn ee tee. Iong kithvaf sidbut, koefcie phaux`ee, bøo kapiyn ee ymliau, chviar zhamkhør zhawaftee, hoetee.

Gwgoaan

Tee ti seakaix u nngxkhoarn efnghiorng cintoa ee hoat'ym laigoaan, cidkhoarn si Exmngg Banlamguo ee "tee", lexnggoa cidkhoarn si Kngftang'oe ee "zar".

Axn zørtee koeateeng khuhwn

Itpvoaf laikorng, axn hoatkvax ee thengto, tee exsaix khuhwn zoex 4-ciorng.

Gwsuu

SK