Taiwanese Romanization System

From Taioaan Wiki
(Redirected from TRS)
Jump to: navigation, search

Taioaan Lømafji Pheng'ym Hong'axn 🔊 🍎 (臺灣閩南語羅馬字拼音方案 Taiwanese Romanization System) (TRS: Tâi-uân Lô-má-jī Phing-im Hong-àn)