Jidpwn'oe

From Taioaan Wiki
(Redirected from Jidguo)
Jump to: navigation, search

Jidpwn'oe 🔊 🍎 (日本話 Japanese language) iah Jidguo 🔊 🍎 (日語) / Jidbuun 🔊 🍎 (日文) si Jidpurn ee gwgieen.

Personal tools