Hokkiexn-serng

From Taioaan Wiki
(Redirected from Hokkiexn)
Jump to: navigation, search

Hokkiexn (福建 Fujian), Tiongkog tanglaam ee cidee serng. Sefngtof si Hokciw.

Hokkiexn u nngxee hengzerngthea. Tionghoaa Binkog thofngti Kimmngg, Mafzoftør terng siøftør. Tionghoaa Jinbiin Kioxnghøkog thofngti zhwn ee poxhun.

Hokkiexn hwn Banlaam, Banpag, Bansay kaq Bantafng sie'ee texkhw.

Texlie

Hokkiexn-serng ypag si Cietkafng-serng, ylaam si Kngftafng-serng, ysay si Kangsay-serng. Tanghvoa koex Taioaan Haykiab si Taioaan.

Bunhoax

Gwgieen

Hokkiexn svoaf ze, kwtngg ylaai kauthofng bøo lixpien, tiesuo honggieen cyn tøgoaan-hoax (diversified). Ti thoanthorng siaxhoe, khiaxkef hngxkin zhaf 10 km ee laang tø khøfleeng hoxsiofng thviabøo tuiehofng ee bøfgie. Gygienhagkaf ka Hokkiexn ee "Bangie" hunzøx nngxtoa lui: Banpakgie (Hokciw) kab Banlamgie (Exmngg).

Kierntiok

Hokkiexn Khehlaang ee tholaau tegpiet zhutmiaa.

Siongkoafn