Harnzok

From Taioaan Wiki
(Redirected from Harnjiin)
Jump to: navigation, search

Harnzok 🔊 🍎 (漢族 Han Chinese) cidee iuu Harnjiin 🔊 🍎 (漢人) zoseeng ee binzok. Ti Tiongkog ygoa ee sofzai, uxsii ma hoxzøx Hoazok 🔊 🍎 (華族).