Hankok'oe

From Taioaan Wiki
(Redirected from Hangie)
Jump to: navigation, search

Hankok'oe (韓國話 Korean language) / Tiausiern-guo 🔊 (조선어), iaqsi Hankokguo 🔊 (한국어), si Tiausiefnzok ee gwgieen, zwiaux ti Tiausiern poarntør liuthofng, si Tiausiern kab Hankog ee kvoahofng gwgieen, ti thofng seakaix u taixiog 7800 ban ee swexngciar.

Hiexntai Tiausiefngie ee susiar hexthorng si Tiausiern bunji Hangeul. Kofzar teq eng ee Harnji ti hiexntai ee swiong cyn iwhan.