Chiu

From Taioaan Wiki
(Redirected from Chiuar)
Jump to: navigation, search

Chiu 🔊 🍎 ( tree) / chiuar 🔊 🍎 (樹仔)

Chiu u