Bin

From Taioaan Wiki
Jump to: navigation, search

Bin ( face) khaq zerngseg korng ganbin (顏面), si toxngbut ee thaau goaxpiao u bagciw, phvi, zhuix terng korzø ee poxhun, bin sor cviax tuix ee honghioxng, tiøqsi laang jixnty lai ee zengbin (情面).