Bagciw

From Taioaan Wiki
Jump to: navigation, search

Bagciw 🔊 (目睭 eye) si cidciorng extaxng tharmty kngsvoax ee khiekoafn. Ti kok'viu ee oaqmih sinkhuterng (tefngkoaan), ykefng hoat'hien u cviaze bøkaxngkhoarn, extaxng tharmty kngsvoax ee khiekoafn.

aka