Bagciw

From Taioaan Wiki
Jump to: navigation, search

Bagciw 🔊 🍎 (目睭 eye) si cidciorng øextaxng tharmty kngsvoax ee khiekoafn. Ti kok'viu ee oaqmih sinkhuterng (tefngkoaan), ykefng hoat'hien u cviaze bøkaxngkhoarn, extaxng tharmty kngsvoax ee khiekoafn.

aka